SFS 2011:1589 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

111589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 a, 6, 13 och 15 §§ förordningen (2008:452)

med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndig-

heter upp till full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i
1 § andra stycket 4.

6 §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för

dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhets-
område. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning, utbildning och
studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta

fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla
kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor.

13 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bedriva

internationellt samarbete med motsvarande samhällsfunktioner i andra
länder och med multinationella organisationer. Myndigheten ska bedriva
utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner och organi-
sationer i de länder som regeringen beslutar om.

Myndigheten ska biträda regeringen med underlag och expertkunskaper

inom internationell verksamhet på strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet
samt i fråga om nukleär icke-spridning, inklusive exportkontroll.

Myndigheten ska bevaka framtagandet av internationella rekommenda-

tioner och standarder som utarbetas av erkända internationella organisatio-
ner och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens ansvarsområde.

15 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella strålskyddsbered-

skapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identi-
fiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till
skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta samman-
hang

1 Senaste lydelse 2011:448.

2 Senaste lydelse 2009:949.

SFS 2011:1589

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1589

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,

om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,

2. upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukle-

ära och radiologiska nödsituationer,

3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för

hanteringen av konsekvenserna av en olycka i kärnteknisk verksamhet, om
den inträffar inom eller utom landet,

4. svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom

strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedöm-
ningar, och

5. upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra mätning,

provtagning och analys i fält.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)