SFS 2011:1590 Förordning om supermiljöbilspremie

111590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om supermiljöbilspremie;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Syftet med denna förordning är att med en supermiljöbilspremie främja

en ökad försäljning och användning av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

Med vägtrafikregistret avses i denna förordning det register som förs

enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

3 §

Med supermiljöbil avses i denna förordning en personbil som

1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),
2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och
underhåll av fordon

1, och

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per

kilometer vid blandad körning.

Supermiljöbilspremiens storlek

4 §

För fysiska personer är supermiljöbilspremien 40 000 kronor per

supermiljöbil.

5 §

För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp

som per supermiljöbil motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan super-
miljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor.

Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är högre än nypri-

set för den närmast jämförbara bilen.

Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den introducerades på

den svenska marknaden.

1 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715)

SFS 2011:1590

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1590

6 §

Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till företag endast en-

ligt de förutsättningar som följer av artikel 19 i kommissionens förordning
(EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna
87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

2.

Utbetalning av supermiljöbilspremie

7 §

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en

supermiljöbilspremie betalas ut till de första femtusen fysiska eller juridiska
personer som under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den
31 december 2014 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har
varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer
på bilen enligt den förordningen.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen.
Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en

fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att
villkoret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.

Kombination med andra stöd

8 §

Supermiljöbilspremien får inte kombineras med andra former av stat-

liga eller kommunala stöd för förvärv av supermiljöbilar.

Prövning

9 §

Transportstyrelsen prövar frågor om supermiljöbilspremier enligt

denna förordning.

�&terbetalning och återkrav

10 §

Den som har fått en supermiljöbilspremie utbetald till sig är åter-

betalningsskyldig om premien har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter
i vägtrafikregistret.

11 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 § ska Transportstyrelsen

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka supermiljöbilspremien. Om det
finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen efterge kravet på återbetalning
helt eller delvis.

Register

12 §

Transportstyrelsen ska föra ett register över premier som ges till juri-

diska personer enligt denna förordning. Registret ska innehålla de uppgifter
som krävs för att säkerställa att de villkor som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i tio år
från den dag då sista premieutbetalningen gjordes enligt denna förordning.

2 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800)

background image

3

SFS 2011:1590

Bemyndigande

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur premien ska betalas ut,
2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven i 3 §,

och

3. närmast jämförbara bilar enligt 5 § första stycket.

�verklagande

14 §

Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2012. Supermiljöbils-

premier enligt förordningen betalas dock ut för förvärv av supermiljöbilar
som har skett från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011