SFS 2011:1591 Förordning om upphävande av förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

111591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:380) om
miljöbilspremie;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

ska upphöra att gälla den 16 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:1591

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011