SFS 2011:1592 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

111592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 9 c, 9 d och 34 §§ förordningen (2004:1205)

om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

2 §

1

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2

kap. 3 § lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Naturvårdsverket är den myndighet som planerar, utreder och prövar frå-

gor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § samma lag. Naturvårds-
verket har också tillsynsansvaret enligt 7 kap. samma lag. När det gäller
flygverksamhet ska Naturvårdsverket samråda med Transportstyrelsen.

Statens energimyndighet är projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § och konto-

föringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § samma lag.

Statens energimyndighet ska vidta de åtgärder som behövs för att det i

unionsregistret ska kunna registreras sådana depåkonton för luftfartygsope-
ratörer som avses i kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7
oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

2.

9 c §

3

Med startdagen för normal drift avses den verifierade och godkända

första dagen som anläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet
som den är konstruerad för, med hänsyn till förekommande anläggnings-
specifika driftsvillkor, på

1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscyk-

ler, om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är
kontinuerlig.

9 d §

4

Med startdagen för ändrad drift avses den verifierade och godkän-

da första dagen som den ändrade delanläggningen drivs med minst 40 pro-
cent av den kapacitet som den är konstruerad för, med hänsyn till förekom-
mande specifika driftsvillkor för delanläggningen, på

1 Senaste lydelse 2009:910.

2 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).

3 Senaste lydelse 2011:844.

4 Senaste lydelse 2011:844.

SFS 2011:1592

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1592

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscyk-

ler, om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är
kontinuerlig.

34 §

5

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om förfarandet vid

ansökan om konto och ansökan om registrering i utsläppsrättsregistret res-
pektive unionsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:645.