SFS 2011:1593 Förordning om ändring i förordningen (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

111593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:844) om ändring i
förordningen (2004:1205) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 19 g § och rubriken närmast före 19 g § i stället för deras lydelser

enligt förordningen (2011:844) om ändring i nämnda förordning ska ha föl-
jande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2011:844) om ändring i nämnda förordning ska ha följande ly-
delse.

Information om förändringar

19 g §

En verksamhetsutövare ska senast den 31 december varje år till Na-

turvårdsverket lämna all relevant information om planerade eller genom-
förda förändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som
kan påverka beräkningen av tilldelning av utsläppsrätter.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012 i fråga om 19 g §

och i övrigt den 11 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:1593

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011