SFS 2011:1595 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

111595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:130) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 32 § förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

32 §

1

Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191)

ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana varor och tjänster
som avses i första stycket 1�4 samma paragraf.

Myndigheten får ta ut avgifter
1. efter avtal med en kommun för assistans till elever i behov av särskilt

stöd,

2. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,
3. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och
4. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av förstärknings-

bidrag till folkhögskolor.

Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 1�3

upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får besluta om storleken på av-
gifter enligt andra stycket 4.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:502.

SFS 2011:1595

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011