SFS 2011:1596 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

111596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörig-

het och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

dels att 2 kap. 4–6, 12, 14–16, 21, 27, 30 och 42 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 3 a, 5 a,

7 a, 11 a och 14 a §§, av följande lydelse.

2 kap.

3 a §

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

3 § är även behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 i ytterligare ett
eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin behörighet enligt
nämnda bestämmelse med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier i
detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra stycket.

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet svenska

eller matematik,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller
slöjd,

3. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsorien-

terande ämnen,

4. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik, eller

5. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

En lärare som enligt första och andra styckena är behörig att undervisa i

svenska är även behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

4 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 i ämnena bild, hem-

och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd eller moderna språk
är, utöver vad som följer av 3 eller 3 a §, den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i fritidshem,

SFS 2011:1596

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1596

2. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6,

3. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9,

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritids-

hem och minst en årskurs i grundskolan,

5. en äldre examen än som avses i 2 eller 3 och som är avsedd för arbete i

minst en av årskurserna 4–9 i grundskolan, eller

6. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har
fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses
i 1, 2 eller 3.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något

eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbild-
ning.

5 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3 är, utöver vad som föl-

jer av 3, 3 a eller 4 §, den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst

en av årskurserna 4–6 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har
fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses
i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning.

5 a §

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

5 § är även behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ytterligare ett
eller flera ämnen, om läraren är behörig att undervisa i detta eller dessa äm-
nen i grundskolans årskurs 4–6.

6 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 är den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6,

2. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i fritidshem,

3. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9,

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst

en av årskurserna 4–6 i grundskolan, eller

5. en äldre examen än som avses i 3 och som är avsedd för arbete i minst

en av årskurserna 7–9 i grundskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens examen. En lärare som avses i för-
sta stycket 4 är dessutom endast behörig att undervisa i den eller de årskurser
som omfattas av lärarens examen.

background image

3

SFS 2011:1596

7 a §

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

6 § 1, 3, 4 eller 5 eller 7 § är även behörig att undervisa i grundskolans års-
kurs 4–6 i ytterligare ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha komplet-
terat sin behörighet enligt nämnda bestämmelser med ytterligare utbildning
har fullgjort ämnesstudier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som
anges i andra stycket.

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsorien-

terande ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild, musik eller
slöjd,

4. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de äm-

nen som avses i 1 eller 2, eller

5. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

11 a §

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

11 § är även behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1–6 i ytterligare
ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin behörighet
enligt nämnda bestämmelse med ytterligare utbildning har fullgjort ämnes-
studier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra stycket.

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet svenska

eller matematik,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller
slöjd,

3. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsorien-

terande ämnen,

4. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande i naturorienterande ämnen

och teknik, eller

5. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

En lärare som enligt första och andra styckena är behörig att undervisa i

svenska är även behörig att undervisa i svenska som andraspråk. En lärare
som avses i första stycket är även behörig att undervisa i det eller de ämnes-
områden för vilket ett ämne, som läraren är behörig att undervisa i, är rele-
vant.

12 §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1–6 i ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd och i
ämnesområdena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter är,
utöver vad som följer av 11 eller 11 a §, den som har avlagt speciallärarexa-
men enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering
mot utvecklingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i fri-

tidshem,

background image

4

SFS 2011:1596

2. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 4–6,

3. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7–9,

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritids-

hem och minst en årskurs i grundskolan,

5. en äldre examen än som avses i 2 eller 3 och som är avsedd för arbete i

minst en av årskurserna 4–9 i grundskolan, eller

6. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1, 2
eller 3.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något

eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbild-
ning. Läraren är dessutom endast behörig att undervisa i något eller några av
de ämnesområden som anges i första stycket för vilket ett sådant ämne är
relevant.

14 §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7–9 är, utöver vad

som följer av 13 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstör-
ning och en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt
denna förordning. Därutöver ska läraren genom att ha kompletterat sin behö-
righet att undervisa som lärare med ytterligare utbildning ha fullgjort ämnes-
studier om minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i
ämnena svenska, matematik och engelska och

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsorien-

terande ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik, eller

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild, musik eller
slöjd.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i ämne-

na svenska, matematik och engelska samt det eller de ämnen som avses i för-
sta stycket 1, 2 eller 3, om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen har
den omfattning som krävs enligt respektive punkt. Läraren är dessutom be-
hörig att undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som lära-
ren är behörig att undervisa i, är relevant.

Första och andra styckena gäller dock inte om lärarens behörighetsgivan-

de examen är ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
eller en motsvarande äldre examen.

14 a §

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

13 eller 14 § är även behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7–9 i
ytterligare ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin be-
hörighet enligt nämnda bestämmelser med ytterligare utbildning har fullgjort
ämnesstudier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra
stycket.

background image

5

SFS 2011:1596

Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsorien-

terande ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild, musik eller
slöjd,

4. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de äm-

nen som avses i 1 eller 2, eller

5. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

En lärare som avses i första stycket är även behörig att undervisa i det

eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren är behörig att under-
visa i, är relevant.

15 §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7–9 i ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd och i äm-
nesområdena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter är, utöver
vad som följer av 13, 14 eller 14 a §, den som har avlagt speciallärarexamen
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot
utvecklingsstörning och

1. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7–9,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst

en av årskurserna 7–9 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att
undervisa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier
om minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av
ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller
slöjd.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något

eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbild-
ning. Läraren är dessutom endast behörig att undervisa i något eller några av
de ämnesområden som anges i första stycket för vilket ett sådant ämne är re-
levant.

16 §

Behörig att undervisa i träningsskolan är, utöver vad som följer av 11,

11 a, 12, 13, 14, 14 a eller 15 §, den som har avlagt speciallärarexamen
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot
utvecklingsstörning och

1. förskollärarexamen enligt samma bilaga,
2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i för-

skola, eller

3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

background image

6

SFS 2011:1596

21 §

Behörig att undervisa i gymnasieskolan i andra ämnen än yrkesämnen

är den som har avlagt

1. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i gymnasieskolan,

2. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9,

3. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i gymna-

sieskolan,

4. en äldre examen än som avses i 1 eller 2 och som är avsedd för arbete

som lärare, om den omfattar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng
eller motsvarande omfattning i något av ämnena svenska, samhällskunskap
eller musik eller minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett
annat ämne, dock inte ett yrkesämne,

5. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att
undervisa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier
om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämne-
na svenska, samhällskunskap eller musik, eller

6. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att
undervisa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier
om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne
än som anges i 5, dock inte ett yrkesämne.

27 §

Behörig att undervisa i gymnasiesärskolan i andra ämnen än yrkes-

ämnen är den som är behörig att undervisa i grundsärskolan enligt 13, 14,
14 a eller 15 §.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i mot-

svarande ämnen eller ämnesområden som lärarens utbildning ger behörighet
att undervisa i i grundsärskolan.

30 §

Behörig att undervisa på gymnasiesärskolans individuella program är,

utöver vad som följer av 27 eller 28 §, den som är behörig att undervisa i
grundsärskolan enligt 11, 11 a, 12 eller 16 §.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket är endast behörig att

undervisa i motsvarande ämnen eller ämnesområden som lärarens eller för-
skollärarens utbildning ger behörighet att undervisa i i grundsärskolan.

42 §

Behörig att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt

stöd i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är den som har avlagt special-
lärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och

1. en examen enligt samma bilaga som ger behörighet att undervisa i

grundskolans årskurs 4–6 eller 7–9 eller i gymnasieskolan,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som ger behörighet att undervisa

i grundskolans årskurs 4–6 eller 7–9 eller i gymnasieskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har
fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses
i 1.

background image

7

SFS 2011:1596

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att som speciallärare

bedriva sådan undervisning som speciallärarexamen är specialiserad mot.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011