SFS 2011:1597 Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

111597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan;

utfärdad den 20 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kost-

nader för förstärkning av elevhälsan inom

� förskoleklass,
� grundskolan,
� grundsärskolan,
� specialskolan,
� sameskolan,
� gymnasieskolan, och
� gymnasiesärskolan.

Förutsättningar för statsbidrag

Allmänna förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till huvudmän för

de skolformer som anges i 1 §.

Statsbidrag enligt förordningen får lämnas under 2012�2015.

3 §

Statsbidrag får lämnas för högst två kalenderår (bidragsår) till en hu-

vudman för de skolformer som anges i 1 §. Om ansökan görs första gången
inför kalenderåret 2015, lämnas bidrag dock endast för ett bidragsår.

4 §

Statsbidrag lämnas till kostnader för personalförstärkning inom elev-

hälsan. Förstärkningen ska innebära att den genomsnittliga personaltätheten
inom elevhälsan hos en huvudman faktiskt ökar jämfört med personaltäthe-
ten under de två kalenderår som närmast har föregått de år som huvudman-
nen ansöker om statsbidrag för, räknat i årsarbetskrafter. Statsbidrag lämnas
inte för personalförstärkning som uppnås genom omfördelning av befintlig
personal eller omorganisering av verksamheten.

Statsbidrag får lämnas för kostnader för anställning eller uppdrag med

viss varaktighet på heltid eller deltid.

SFS 2011:1597

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1597

Personalkategorier som omfattas

5 §

Statsbidrag får lämnas för kostnader för

1. skolläkare,
2. skolsköterska,
3. skolkurator,
4. skolpsykolog,
5. lärare med specialpedagogisk kompetens, eller
6. speciallärare.
Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i första

stycket 1, 2 och 4�6, lämnas statsbidrag endast under förutsättning att den
som anställs eller ges uppdrag har legitimation och behörighet för det yrke
som anställningen eller uppdraget avser.

Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i första

stycket 3, lämnas statsbidrag endast under förutsättning att den som anställs
eller ges uppdrag har adekvat utbildning för anställningen eller uppdraget.

Statsbidragets storlek

6 §

Statsbidrag lämnas med 250 000 kronor per bidragsår för heltids-

anställning eller uppdrag motsvarande heltid i någon av de personalkatego-
rier som anges i 5 §. En huvudman kan få statsbidrag för flera heltidsanställ-
ningar eller uppdrag motsvarande heltid.

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning eller uppdrag

som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska statsbidragets storlek reduceras
i motsvarande mån.

Ansökan och utbetalning av statsbidrag

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 §

Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

En huvudman som ansöker om statsbidrag ska lämna de uppgifter som be-

hövs för tillämpningen av denna förordning till Skolverket.

Urval

9 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för, beslutar Statens skolverk om urval.

Vid urval ska ansökningar som avser anställning eller uppdrag som anges

i 5 § första stycket 1�4 prioriteras före ansökningar som avser anställning
eller uppdrag som anges i 5 § första stycket 5 och 6.

Utöver andra stycket ska Skolverket vid urval
1. prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en långsiktig ambi-

tion att förstärka elevhälsan,

2. prioritera ansökningar från huvudmän som har behov av förstärkt elev-

hälsa,

3. beakta geografisk spridning, och
4. beakta att statsbidrag lämnas till såväl offentliga som fristående huvud-

män.

background image

3

SFS 2011:1597

Utbetalning

10 §

Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle under varje kalen-

derår.

Uppföljning och redovisning

11 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

12 §

En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att lämna såda-

na uppgifter till Statens skolverk som behövs för uppföljningen.

�&terbetalning och återkrav

13 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig

om

1. den förstärkning av elevhälsan som huvudmannen har ansökt om stats-

bidrag för inte genomförs,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §.
En huvudman är dock inte återbetalningsskyldig enligt första stycket 1 om

statsbidrag, som har tagits emot för viss anställning eller visst uppdrag som
anges i 5 § första stycket 1�4, har använts för annan sådan anställning eller
sådant uppdrag.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskil-
da skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetal-
ning.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag.

14 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den

dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis

efterge ett krav på ränta.

Verkställighetsföreskrifter

15 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning.

�verklagande

16 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

4

SFS 2011:1597

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)