SFS 2011:1598 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

111598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 4 a och 9 a §§ samt bilagan till studie-

stödsförordningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 a §

1

Vid högskolestudier på ett utbildningsprogram som omfattar 60

högskolepoäng under ett normalstudieår får studiemedel lämnas för studier
på heltid under 40 veckor även om studierna bedrivs under ett färre antal
veckor, dock minst 36 veckor. Detta gäller bara för studier på

1. utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett sådant

upplägg, eller

2. utbildningsprogram med ett sådant upplägg som har startat den 1 janu-

ari 2010 eller senare, dock längst för studier till och med utgången av 2014.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om för vilka utbild-

ningsprogram som studiemedel ska kunna lämnas enligt första stycket.

9 a §

2

Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-
utbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2010
och saknar slutbetyg eller motsvarande från sådan utbildning, och

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas un-

der 2011 och 2012. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess
att den studerande får slutbetyg från grundläggande eller gymnasial vuxen-
utbildning eller studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med
utgången av 2014.

1 Senaste lydelse 2011:945.

2 Senaste lydelse 2010:2019.

SFS 2011:1598

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1598

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestöds-
nämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § i sin nya lydelse tillämpas dock i fråga

om studier som har bedrivits efter den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2011:1598

Bilaga

3

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

3 Senaste lydelse 2011:945.

background image

4

SFS 2011:1598

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter