SFS 2011:1583 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

111583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens

dels att 2 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1�6 §§, 4 kap. 3 § och 6 kap. 1 § ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken till 8 kap. ska lyda ⬝Utbildning för yrkesförarkom-

petens⬝,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 1 a, 4 a och 7 §§

av följande lydelse.

1 kap.

4 §

I denna lag avses med

godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver kör-

kortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen
(1998:488) och som sker med gods,

persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver

körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen
och som sker med passagerare,

väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används

för trafik med motorfordon.

Med gods- eller persontransporter enligt första stycket avses också kör-

ningar som sker utan gods eller passagerare om körningen utgör ett led i
sådana transporter.

2 kap.

1 §

Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och

som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som
kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt
2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).

Lagen ska också tillämpas på andra medborgare som utför sådana trans-

porter som avses i första stycket, om de är anställda eller anlitade av ett före-
tag som är etablerat inom EES.

1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

SFS 2011:1583

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1583

3 kap.

1 §

2

För att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter ska en

förare enligt denna lag ha ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kom-
petens och fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3, 4, 4 a,
5, 6 eller 7 §.

1 a §

En förare som utför godstransporter och som innehar ett giltigt yrkes-

kompetensbevis för grundläggande kompetens för fordon som kräver någon
av körkortsbehörigheterna C1, C1E, C och CE behöver inte förvärva ett nytt
yrkeskompetensbevis för fordon som kräver någon av de andra behörig-
heterna.

Motsvarande gäller för en förare som utför persontransporter och som

innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för
fordon som kräver någon av körkortsbehörigheterna D1, D1E, D och DE.

2 §

3

Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkorts-

behörigheten D1, D1E, D eller DE utfärdat i en stat inom EES före den
10 september 2008 är undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis
om grundläggande kompetens för persontransporter.

Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkorts-

behörigheten C1, C1E, C eller CE utfärdat i en stat inom EES före den
10 september 2009 är undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis
om grundläggande kompetens för godstransporter.

3 §

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 18 års ålder utföra gods-
transporter med sådana fordon.

4 §

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon
som kräver körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 21 års ålder
utföra godstransporter med sådana fordon.

4 a §

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörig-
heten C1 eller C1E får från och med 18 års ålder utföra godstransporter med
sådana fordon.

5 §

4

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder utföra person-
transporter med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket ägt rum inom gymna-

sieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana

2 Senaste lydelse 2010:487.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2010:487.

background image

3

SFS 2011:1583

fordon utföras av föraren från och med 20 års ålder. Sådana transporter får
dock utföras av föraren från och med 18 års ålder, om fordonet

� körs utan passagerare, eller
� används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte över-

stiger 50 kilometer.

6 §

5

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon
som kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 23 års ålder
utföra persontransporter med sådana fordon. Sådana transporter får dock
utföras av föraren från och med 21 års ålder, om fordonet används i linje-
trafik och linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

7 §

6

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande

kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörig-
heten D1 eller D1E får från och med 21 års ålder utföra persontransporter
med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett enligt 4 kap.

1 § och ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får per-
sontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och med 18 års
ålder.

4 kap.

3 §

Den som deltar i grundutbildning för att förvärva grundläggande kom-

petens ska körträna med sådant fordon som kompetensen avser. Körträning-
en ska ske under uppsikt av en lärare hos den som bedriver utbildningsverk-
samhet enligt denna lag.

Vid körträning med någon som inte har körkortsbehörighet för fordonet

gäller bestämmelserna om övningskörning i 4 kap. körkortslagen
(1998:488).

6 kap.

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkes-

kompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i
denna lag. I beviset ska en gemenskapskod anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren

genomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon

innehar ett giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

5 Senaste lydelse 2010:487.

6 Tidigare 7 § upphävd genom 2010:487.

background image

4

SFS 2011:1583

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)