SFS 2011:1600 Förordning om upphävande av förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

111600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2003:305) om
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos
barn och ungdom;

utfärdad den 20 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:305) om Nationellt

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom ska upphöra att
gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:1600

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011