SFS 2011:1601 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

111601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.;

utfärdad den 20 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2009:43) om statsbidrag för

yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkes-

inriktad gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (yrkesvux)
samt viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbild-
ning. När det gäller annan utbildning än sådan som avses i 7 b § tillämpas
förordningen för utbildning som påbörjas under tiden den 15 mars 2009–den
31 december 2013.

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:2017.

2 Senaste lydelse 2010:2017.

SFS 2011:1601

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011