SFS 2011:1602 Förordning om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

111602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1140) med
instruktion för Ungdomsstyrelsen;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1140) med instruk-

tion för Ungdomsstyrelsen

dels att 2, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande

lydelse.

2 §

Ungdomsstyrelsen ska inom ungdomspolitiken särskilt

1. ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor

och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå,

2. göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och

verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verk-
samheter,

3. verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdoms-

politik och stödja denna utveckling, och

4. verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och förenings-

verksamheter.

3 §

1

Ungdomsstyrelsen ska inom politiken för det civila samhället

1. ansvara för att det finns samlad kunskap om det civila samhällets vill-

kor, sammansättning och utveckling samt sprida denna kunskap på nationell,
regional och lokal nivå,

2. analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området, och
3. bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och orga-

nisationer.

4 §

2

Ungdomsstyrelsen fullgör uppgifter enligt

1. förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer,
2. förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebyg-

ger och motverkar diskriminering,

3. förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering,
4. förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt,
5. förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism

och liknande former av intolerans,

1 Senaste lydelse 2009:1301.

2 Tidigare 4 § upphävd genom 2009:61.

SFS 2011:1602

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1602

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6. förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på

etnisk grund, och

7. förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homo-

sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck.

Ungdomsstyrelsen kan även fullgöra uppgifter enligt andra förordningar.

5 §

3

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom

ungdomsområdet som regeringen beslutar. Myndigheten ansvarar för att
programmen genomförs i Sverige och för hanteringen av de stödstrukturer
som hör till programmen.

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:61. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.