SFS 2011:1603 Förordning om upphävande av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet

111603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:950) med
instruktion för Svenska Unescorådet;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:950) med instruktion för

Svenska Unescorådet ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:1603

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011