SFS 2011:1604 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

111604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets se-
naste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hus-
hållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2012 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och
skolungdom

Personliga kostnader i kronor – vuxna

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

1 Senaste lydelse 2010:1907.

ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

1 590

1 780

1 530

1 710

med lunch
under
1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år

1 720

1 960

1 710

1 960

2 390

2 810

3 220

3 250

Ensamstående

Sambor

2 920

5 270

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

920

1 030

1 300

1 480

1 690

1 930

2 100

SFS 2011:1604

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1604

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje till-

kommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive
7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga
kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för
hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)