SFS 2011:1605 Förordning om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

111605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:159) om
investeringsstöd till äldrebostäder m.m.;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:159) om investerings-

stöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under perioden

1 januari 2007–31 december 2014 och färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt

stöd för att stödja bostadsbyggande.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller ombyggnad

ska anses påbörjad och färdigställd.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012 men tillämpas för tid

från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1605

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011