SFS 2011:1606 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

111606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 5 c §§ förordningen (1996:1100) om

aktivitetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som

1. deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska

programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form av kor-
tare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund-
eller gymnasieskola, deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program
enligt 9 § 5 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

3

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,
2. arbetsmarknadsutbildning,
3. arbetspraktik,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. ungdomsinsatser,
6. förberedande insatser,
7. arbetslivsintroduktion, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknads-

politiska programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form
av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från
grund- eller gymnasieskola, deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program en-

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2010:2024.

3 Senaste lydelse 2010:2024.

SFS 2011:1606

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1606

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

ligt 9 § 5 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
krävs för att aktivitetsstöd ska lämnas att deltagaren är eller skulle ha varit
berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år.

5 c §

4

Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förbere-

dande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som
saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola eller deltar i ett arbets-
marknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program och som är eller skulle ha varit berättigad till ar-
betslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som
låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen:

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna,
och
– 65 procent därefter.
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska

dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt
lagen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år till-

lämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det
som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han
eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg
från grund- eller gymnasieskola eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram enligt 9 § 5 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram, gäller detta från och med den dag föräldraskapet uppstod. Från och
med ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dags-
förtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor

per dag.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:2024