SFS 2011:1607 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

111607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att 9 §

förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

9 §

1

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen,
3. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

4. personer som deltar i förberedande insats i form av kortare folk-

högskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller
gymnasieskola, och

5. personer som har fyllt 18 år och som på grund av särskilda skäl står

långt ifrån arbetsmarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2026.

SFS 2011:1607

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011