SFS 2011:1608 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

111608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 6, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92.

SFS 2011:1608

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1608

Bilaga 1

2

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

2 Senaste lydelse 2009:1204.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

FÖRBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen i Falun
Gävleborgsgruppen i Gävle

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens vinterenhet i
Boden och Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen i
Härnösand
Fältjägargruppen i Östersund
Västerbottensgruppen i Umeå
Norrbottensgruppen i Boden
Lapplandsjägargruppen i
Kiruna

Försvarsmaktens telenät-
och markteleförband
(FMTM)
Särskilda operations-
gruppen
(SOG)

Örebro

Karlsborg

SKOLOR OCH
CENTRUM