SFS 2011:1609 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

111609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:93) med instruk-

tion för Finansinspektionen

dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning och

planering arbeta för ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och
verka för ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen

inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssek-
torn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funk-
tionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att
förstå och följa.

5 §

2

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i det samarbete inom Europeiska

unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn
som avses i 5 a § och samarbeta med utländska myndigheter som har behö-
righet att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag
samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten

i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, och

3. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom globala stan-

dardsättande organ.

5 a §

Finansinspektionen är en del av det europeiska system för finansiell

tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/
2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet
på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

3, Europa-

1 Senaste lydelse 2010:278.

2 Senaste lydelse 2010:278.

3 EUT L 331, 15.12.2010, s.1 (Celex 32010R1092).

SFS 2011:1609

Utkom från trycket
den 3 januari 2012

background image

2

SFS 2011:1609

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november
2010 om inrättande av Europeiska bankmyndigheten

4, Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om
inrättande av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

5,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den
24 november 2010 om inrättande av Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten

6.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 EUT L 331, 15.12.2010, s.12 (Celex 32010R1093).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s.48 (Celex 32010R1094).

6 EUT L 331, 15.12.2010, s.84 (Celex 32010R1095).