SFS 2011:1609 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

111609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:93) med <br/>instruktion f�r Finansinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:93) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att<i> </i>2 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska inom ramen f�r egna beslut om resursf�rdelning och</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">planering arbeta f�r ett stabilt och v�l fungerande finansiellt system och<br/>verka f�r ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska s�rskilt svara f�r att f�lja och analysera utvecklingen</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inom ansvarsomr�det. Om myndigheten bed�mer att instabilitet i finanssek-<br/>torn riskerar att negativt p�verka det svenska finansiella systemets funk-<br/>tionss�tt, ska regeringen underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ponerar �ver �r kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag att<br/>f�rst� och f�lja.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i det samarbete inom Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">unionen som sker inom ramen f�r det europeiska system f�r finansiell tillsyn<br/>som avses i 5 a � och samarbeta med utl�ndska myndigheter som har beh�-<br/>righet att ut�va tillsyn �ver finansiella marknader och finansiella f�retag<br/>samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �verv�ga om �tg�rder som myndigheten vidtar kan p�verka stabiliteten</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">i de finansiella systemen i andra l�nder inom Europeiska ekonomiska samar-<br/>betsomr�det, och </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i verksamheten inom globala stan-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dards�ttande organ. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen �r en del av det europeiska system f�r finansiell</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tillsyn som avses i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1092/<br/>2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet<br/>p� EU-niv� och om inr�ttande av en europeisk systemriskn�mnd</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft15">3, Europa-</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:278.</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:278.</p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 331, 15.12.2010, s.1 (Celex 32010R1092).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1609</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 januari 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1609</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november<br/>2010 om inr�ttande av Europeiska bankmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft22">4, Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">och r�dets f�rordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om<br/>inr�ttande av Europeiska f�rs�krings- och tj�nstepensionsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:711px;white-space:nowrap" class="ft22">5,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1095/2010 av den<br/>24 november 2010 om inr�ttande av Europeiska v�rdepappers- och mark-<br/>nadsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft22">6. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2012. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">4 EUT L 331, 15.12.2010, s.12 (Celex 32010R1093).</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">5 EUT L 331, 15.12.2010, s.48 (Celex 32010R1094).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">6 EUT L 331, 15.12.2010, s.84 (Celex 32010R1095).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:93) med
instruktion f�r Finansinspektionen;

utf�rdad den 22 december 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:93) med instruk-

tion f�r Finansinspektionen

dels att 2 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, av f�ljande

lydelse.

2 �

1

Myndigheten ska inom ramen f�r egna beslut om resursf�rdelning och

planering arbeta f�r ett stabilt och v�l fungerande finansiellt system och
verka f�r ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.

Myndigheten ska s�rskilt svara f�r att f�lja och analysera utvecklingen

inom ansvarsomr�det. Om myndigheten bed�mer att instabilitet i finanssek-
torn riskerar att negativt p�verka det svenska finansiella systemets funk-
tionss�tt, ska regeringen underr�ttas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar �ver �r kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag att
f�rst� och f�lja.

5 �

2

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i det samarbete inom Europeiska

unionen som sker inom ramen f�r det europeiska system f�r finansiell tillsyn
som avses i 5 a � och samarbeta med utl�ndska myndigheter som har beh�-
righet att ut�va tillsyn �ver finansiella marknader och finansiella f�retag
samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. �verv�ga om �tg�rder som myndigheten vidtar kan p�verka stabiliteten

i de finansiella systemen i andra l�nder inom Europeiska ekonomiska samar-
betsomr�det, och

3. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i verksamheten inom globala stan-

dards�ttande organ.

5 a �

Finansinspektionen �r en del av det europeiska system f�r finansiell

tillsyn som avses i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1092/
2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet
p� EU-niv� och om inr�ttande av en europeisk systemriskn�mnd

3, Europa-

1 Senaste lydelse 2010:278.

2 Senaste lydelse 2010:278.

3 EUT L 331, 15.12.2010, s.1 (Celex 32010R1092).

SFS 2011:1609

Utkom fr�n trycket
den 3 januari 2012

background image

2

SFS 2011:1609

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november
2010 om inr�ttande av Europeiska bankmyndigheten

4, Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om
inr�ttande av Europeiska f�rs�krings- och tj�nstepensionsmyndigheten

5,

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1095/2010 av den
24 november 2010 om inr�ttande av Europeiska v�rdepappers- och mark-
nadsmyndigheten

6.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2012.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 EUT L 331, 15.12.2010, s.12 (Celex 32010R1093).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s.48 (Celex 32010R1094).

6 EUT L 331, 15.12.2010, s.84 (Celex 32010R1095).

;