SFS 2011:200 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

110200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 24 a §, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

22 §

1

Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling

som avses i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en
enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land

2

(uppehållstillståndskort) eller i form av ett tillståndsmärke som förs in i
utlänningens pass eller någon annan handling.

24 a §

Migrationsverket får meddela föreskrifter om giltighetstiden för

uppehållstillståndskort.

5 kap.

10 §

Bevis om arbetstillstånd ska föras in i utlänningens pass eller någon

annan handling.

Om ett uppehållstillståndskort utfärdas för utlänningen ska, i stället för

vad som anges i första stycket, uppgifter om arbetstillstånd föras in på uppe-
hållstillståndskortet.

8 kap.

5 §

3

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid an-
sökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstill-
stånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716), som inte
rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma
slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansö-

1 Senaste lydelse 2006:262.

2 EGT L 157, 15.6.2002, s. 1 (Celex 32002R1030).

3 Senaste lydelse 2009:1549.

SFS 2011:200

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:200

kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstill-
stånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, som rör förlängning av
ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstill-
stånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är
avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är av-
giften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte
fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap.
5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från
och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet
för personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)