SFS 2011:201 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

110201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgif-

ter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2011:201

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:201

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
för att bedriva näringsverksamhet⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...⬦2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som fyllt 18 år ⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..1 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som inte fyllt 18 år ⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..750 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med
stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a §
första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av
familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehålls-
tillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen
eller motsvarande äldre bestämmelser⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦.utan avgift

1 Senaste lydelse 2009:656.