SFS 2011:202 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

110202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 4 kap. 22 och 24 a §§, 5 kap. 10 § samt 6 kap. 4 och 17 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen, närmast före 5 kap. 10 §, ska införas en ny

rubrik av följande lydelse.

4 kap.

22 §

1

Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling

som avses i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en
enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land

2

(uppehållstillståndskort).

En utlänning som innehar ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i

form av ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon
annan handling har rätt att byta ut detta mot ett uppehållstillståndskort.

24 a §

3

Migrationsverket får meddela föreskrifter om giltighetstiden för

uppehållstillståndskort.

Migrationsverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av bestämmelserna om uppehållstillståndskort i rådets förord-
ning (EG) nr 1030/2002.

5 kap.

Uppgifter om arbetstillstånd

10 §

4

Uppgifter om arbetstillstånd får föras in på utlänningens uppehålls-

tillståndskort eller någon annan handling.

1 Senaste lydelse 2011:200.

2 EGT L 157, 15.6.2002, s. 1 (Celex 32002R1030).

3 Senaste lydelse 2011:200.

4 Senaste lydelse 2011:200.

SFS 2011:202

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:202

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 kap.

4 §

5

Vid kontroll ska en utlänning som reser in i eller ut från landet över en

yttre gräns överlämna sitt pass till polismyndigheten. Polismyndigheten ska
anteckna dagen för utlänningens inresa eller utresa i passet. Anteckning om
inresa eller utresa ska dock inte göras på identitetskort. En sådan anteckning
ska inte heller göras i ett pass för en EES-medborgare eller medborgare i
Schweiz eller i ett pass för en utlänning som har uppehållskort eller perma-
nent uppehållskort.

Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under

medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller med
hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant.

Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa,

ska Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller passkontrollanten
omedelbart underrätta polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser
in i landet innan polismyndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid utrese-
kontroll ska polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det.

17 §

Migrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av bestämmelserna om fingeravtryck och fotografi i
utlänningslagen (2005:716) och denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2011 i fråga om 4 kap. 22 §,

5 kap. 10 § och rubriken närmast före 5 kap. 10 § och i övrigt den 1 juli
2011.

2. Ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av ett tillstånds-

märke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling är giltigt
längst t.o.m. den 19 maj 2015.

På regeringens vägnar.

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:262.