SFS 2011:203 Budgetlag

110203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Budgetlag;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Bestämmelser om statens budget finns i 9 kap. 1�10 §§ regerings-

formen. I denna lag finns ytterligare bestämmelser om budgeten.

Statens verksamhet

2 §

Med statens verksamhet avses i denna lag sådan verksamhet som sköts

av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under
regeringen.

Effektivitet och hushållning

3 §

I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushåll-

ning iakttas.

2 kap. Budgetpolitiska mål och utgiftsområden

Mål för den offentliga sektorns finansiella sparande

1 §

Regeringen ska till riksdagen lämna förslag till mål för den offentliga

sektorns finansiella sparande (överskottsmål).

Utgiftstak och utgiftsområden

2 §

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna förslag till tak för statens

utgifter (utgiftstak) som ska användas i beredningen av förslaget till statens
budget och i genomförandet av den budgeterade verksamheten.

Förslaget ska avse det tredje tillkommande budgetåret.

3 §

Om riksdagen enligt 5 kap. 12 § riksdagsordningen har beslutat att

hänföra statens utgifter till utgiftsområden, ska regeringen i budget-

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

SFS 2011:203

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:203

propositionen redovisa en beräkning av hur utgifterna fördelas på utgiftsom-
råden för det andra och tredje tillkommande budgetåret.

4 §

Finns det risk för att ett beslutat utgiftstak kommer att överskridas, ska

regeringen för att undvika detta vidta sådana åtgärder som den har befogen-
het till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder.

3 kap. Budgetering

Inkomsttitlar och anslag

1 §

För budgetering och redovisning av inkomster på statens budget ska in-

komsttitlar för olika slag av inkomster användas.

2 §

Vid budgetering av utgifter för bestämda ändamål ska ramanslag an-

vändas.

Omfattningen av statens budget

3 §

Regeringens förslag till statens budget ska omfatta alla inkomster och

utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov.

4 §

Statens inkomster och utgifter ska budgeteras och redovisas brutto på

inkomsttitlar och anslag med de undantag som anges i 6 §.

5 §

Utgifter får inte budgeteras och redovisas mot inkomsttitlar.

6 §

Om riksdagen har beslutat att inkomster får tas i anspråk för ett

bestämt ändamål på annat sätt än genom beslut om anslag (special-
destination), ska inkomsterna inte budgeteras och redovisas mot inkomst-
titlar. Inkomster av skatter ska dock alltid budgeteras och redovisas mot
inkomsttitlar.

Ska inkomsterna helt eller till en bestämd del täcka utgifterna i en viss

verksamhet ska inkomsterna och motsvarande utgifter inte heller budgeteras
eller redovisas mot anslag. Om inkomsterna till en obestämd del ska täcka
utgifter i en verksamhet ska inkomsterna redovisas mot anslag (netto-
redovisning).

Första och andra styckena gäller även sådana inkomster som regeringen

med stöd av riksdagens bemyndigande har beslutat ska specialdestineras till
en viss verksamhet.

7 §

Regeringen får förfoga över avgiftsinkomster från frivilligt efter-

frågade varor och tjänster som staten tillhandahåller och besluta om inkom-
sterna ska budgeteras och redovisas mot inkomsttitel eller specialdestineras
till en viss verksamhet.

Villkor för ramanslag

8 §

Ett anslag får tillfälligt överskridas genom att en kredit motsvarande

högst tio procent av det anvisade anslaget (anslagskredit) tas i anspråk. Föl-
jande år ska tillgängliga medel reduceras med ett belopp motsvarande den
ianspråktagna anslagskrediten.

background image

3

SFS 2011:203

Med riksdagens bemyndigande får regeringen även besluta att ett anslag

får överskridas, om detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka sär-
skilda utgifter som inte var kända då anslaget anvisades eller för att ett av
riksdagen beslutat ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas.

9 §

Regeringen får besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra

utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nöd-
vändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

10 §

Outnyttjade medel på ett anslag (anslagssparande) får användas föl-

jande år.

Outnyttjade medel får dock användas längst två år efter det att anslaget

senast var uppfört på budgeten.

11 §

När regeringen tilldelar en myndighet ett anslag, får den besluta om

begränsningar i villkoren för utnyttjandet av anslaget.

12 §

Regeringen får besluta att medel på ett anvisat anslag inte ska använ-

das, om detta är motiverat av särskilda omständigheter i en verksamhet eller
av statsfinansiella eller andra samhällsekonomiska skäl.

4 kap. Redovisning mot inkomsttitlar och anslag

1 §

Om inte riksdagen beslutar annat, ska redovisning mot inkomsttitlar

och anslag göras enligt 2 och 3 §§.

2 §

Inkomster av skatter och avgifter ska redovisas det budgetår som

intäkterna hänför sig till. �vriga inkomster ska redovisas det budgetår som
inkomsterna hänför sig till.

Om inkomster med stöd av 3 kap. 6 § andra stycket redovisas mot anslag,

ska redovisningen dock göras på samma grund som gäller för de utgifter som
redovisas mot anslaget enligt 3 §.

3 §

Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då betalning

sker. Förvaltningsutgifter ska redovisas det budgetår som kostnaderna hän-
för sig till. �vriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför
sig till.

4 §

Redovisning ska ske löpande.

5 kap. Statens upplåning och skuldförvaltning

1 §

Efter särskilt bemyndigande som lämnas för ett budgetår i sänder får

regeringen eller efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret ta upp lån
till staten för att

1. finansiera löpande underskott i statens budget och andra utgifter som

grundar sig på riksdagens beslut,

2. tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana garantier som riks-

dagen beslutat om,

3. amortera, lösa in och köpa upp statslån,

background image

4

SFS 2011:203

4. i samråd med Riksbanken tillgodose behovet av statslån med olika löp-

tider, och

5. tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.
Riksbanken ska betala full ersättning för statens kostnader för upplåning

för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv. Regeringen får dock,
efter samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns särskilda skäl.

2 §

Efter särskilt bemyndigande som lämnas av riksdagen för ett budgetår i

sänder får regeringen eller efter regeringens bestämmande ett affärsverk ta
upp lån till staten för affärsverkets verksamhet.

3 §

Lån som har tagits upp av staten enligt 1 eller 2 § förvaltas av reger-

ingen eller, efter regeringens bemyndigande, av Riksgäldskontoret eller
affärsverk.

Om staten tar upp ett lån för att tillgodose Riksbankens behov av valuta-

reserv, får de medel som Riksbanken tillför staten i utbyte mot de lånade
medlen endast användas för återbetalning av samma lån. Regeringen får
dock, efter samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns särskilda
skäl.

4 §

För samtliga lån och garantier som regeringen, Riksgäldskontoret eller

ett affärsverk ombesörjer är staten ansvarig.

5 §

Statens skuld, med undantag för den skuld som förvaltas av affärs-

verken enligt 3 §, ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt mini-
meras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske
inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

6 §

Regeringen ska senast den 15 november varje år besluta om riktlinjer

för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Regeringen ska inhämta
förslag till riktlinjer från Riksgäldskontoret samt låta Riksbanken yttra sig
över kontorets förslag.

7 §

Regeringen ska från och med 2012 och därefter vartannat år i en skri-

velse till riksdagen utvärdera förvaltningen av statsskulden. Skrivelsen ska
senast den 25 april överlämnas till riksdagen.

6 kap. Ekonomiska åtaganden och utlåning

Beställningsbemyndiganden

1 §

För det ändamål och intill det belopp som riksdagen beslutat för

budgetåret får regeringen beställa varor eller tjänster samt besluta om bidrag,
ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under senare budgetår än
det budgeten avser.

Regeringen får dock utan särskilt bemyndigande göra ekonomiska åtagan-

den för staten om dessa uppgår till högst tio procent av ett anvisat anslag,
dock högst tio miljoner kronor.

background image

5

SFS 2011:203

Regeringen ska när den begär ett bemyndigande enligt första stycket ange

under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter.

2 §

Regeringen får göra sådana ekonomiska åtaganden för staten som är

nödvändiga för att den löpande verksamheten ska fungera tillfredsställande.

Utlåning och garantier

3 §

För det ändamål och intill det belopp som riksdagen har beslutat för ett

eller flera budgetår får regeringen besluta om utlåning som finansieras med
lån i Riksgäldskontoret, ställa ut kreditgarantier och göra andra liknande
åtaganden.

Om det finns särskilda skäl får en kreditgaranti eller liknande åtagande en-

ligt riksdagens bestämmande göras utan att beloppet begränsas.

4 §

För ett lån eller åtagande enligt 3 § ska ränta eller avgift tas ut. Räntan

eller avgiften ska motsvara statens förväntade kostnad för lånet eller åtagan-
det, om inte riksdagen för ett visst lån eller åtagande har beslutat annat.

Om det krävs till följd av bestämmelserna om statsstöd i artikel 107 i för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), får räntan
eller avgiften sättas högre än vad som anges i första stycket.

Om lån- eller garantitagaren ska betala en ränta eller avgift som inte helt

täcker kostnaderna enligt första stycket, ska regeringen föreslå riksdagen hur
mellanskillnaden ska finansieras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar för

visst lån eller viss garanti om räntans eller avgiftens storlek.

5 §

Till den del inkomsterna från räntor och avgifter enligt 4 § första

stycket motsvarar förväntade förluster ska de föras till konton i Riksgälds-
kontoret. �ven annan finansiering av förväntad förlust enligt 4 § tredje
stycket ska föras till sådana konton. Inkomster i utländsk valuta får föras till
konton i bank.

Konstaterade förluster för statens utlåning och åtaganden ska täckas med

medel från dessa konton.

7 kap. Finansiering av investeringar och utlåning

1 §

Inom låneramar som riksdagen har beslutat för budgetåret får reger-

ingen besluta att anläggningstillgångar som används i statens verksamhet,
med det undantag som anges i 2 §, ska finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret. Regeringen får besluta om villkoren för sådana lån.

2 §

Förvärv av aktier eller andelar i ett företag och annat tillskott av kapital

ska finansieras med anslag.

3 §

Utlåning för vilken den förväntade förlusten är låg får finansieras med

lån i Riksgäldskontoret.

4 §

Inom en kreditram som riksdagen har beslutat för budgetåret får reger-

ingen besluta att rörelsekapital i statens verksamhet ska finansieras med

background image

6

SFS 2011:203

krediter i Riksgäldskontoret. Regeringen får besluta om villkoren för dessa
krediter och om likvida medel som myndigheterna disponerar.

5 §

Andra tillgångar än de som anges i 1, 3 och 4 §§ ska finansieras med

anslag eller med inkomster som anges i 8 kap. 9�12 §§.

6 §

Bestämmelserna i 1�5 §§ gäller inte om riksdagen för en viss myndig-

het, ett visst lån eller en viss anskaffning beslutar om någon annan finansie-
ring.

8 kap. Förvärv och överlåtelse av egendom

1 §

I 2�12 §§ anges grunder för förfogandet över statens egendom.

Bestämmelserna gäller tillgångar som regeringen förvaltar och förfogar

över. Detta gäller dock inte varor som avses i 3 kap. 7 §.

Med försäljning avses i 2 och 4�7 §§ även byte.

Fast egendom

2 §

När värdet av fast egendom inte överstiger 75 miljoner kronor, får

regeringen besluta att sälja egendomen, om den inte alls eller endast i ringa
utsträckning behövs i statens verksamhet och om det inte finns särskilda skäl
för att egendomen fortfarande ska ägas av staten.

Trots första stycket får regeringen besluta om försäljning till en kommun

för samhällsbyggnadsändamål.

Aktier och andelar

3 §

Regeringen får inte utan riksdagens bemyndigande förvärva aktier eller

andelar i ett företag eller på annat sätt öka statens röst- eller ägarandel i ett
företag. Regeringen får inte heller utan riksdagens bemyndigande tillskjuta
kapital till ett företag.

Regeringen får dock förvärva aktier eller andelar i företag som ett led i

förvaltningen av egendom som tillfallit staten genom testamente eller gåva.

4 §

Regeringen får besluta om försäljning av aktier eller andelar i ett före-

tag där staten har mindre än hälften av rösterna för samtliga aktier eller ande-
lar, om inte riksdagen bestämt annat för företaget.

Regeringen får inte utan riksdagens bemyndigande genom försäljning

eller på annat sätt minska statens ägarandel i företag där staten har hälften
eller mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Annan lös egendom

5 §

För upplåtelse av tomträtt samt försäljning av tomträtt och sådan bygg-

nad som är lös egendom gäller bestämmelserna i 2 § om försäljning av fast
egendom.

background image

7

SFS 2011:203

6 §

Regeringen får besluta att överlåta annan lös egendom än sådan som

anges i 4 och 5 §§, om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet
eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel.

Affärsmässighet

7 §

Förvärv genom köp eller byte och försäljning ska genomföras affärs-

mässigt, om inte särskilda skäl talar mot det.

Disposition av försäljningsinkomster

8 §

Har riksdagen beslutat om försäljning av egendom, ska inkomsten

redovisas mot en inkomsttitel, om inte riksdagen bestämmer annat.

I 9�12 §§ anges hur inkomsten får disponeras i de fall då regeringen har

beslutat om försäljning.

9 §

Om egendomen har använts i en verksamhet för vilken riksdagen har

godkänt en investeringsplan, får regeringen besluta att inkomsten ska dispo-
neras för att finansiera investeringar som ingår i planen.

Bestämmelser om disposition av inkomst från försäljning av egendom

som inte använts i en sådan verksamhet finns i 10�12 §§.

10 §

Om egendomen har finansierats med medel från anslag får reger-

ingen, sedan medel motsvarande egendomens bokförda värde redovisats mot
en inkomsttitel, besluta att det som återstår av inkomsten ska disponeras i
den verksamhet där den sålda egendomen har använts.

Om inkomsten uppgår till ett mindre belopp, får regeringen besluta att

hela inkomsten ska disponeras i den verksamhet där den sålda egendomen
har använts.

Har fast egendom eller aktier sålts, ska dock hela inkomsten redovisas

mot en inkomsttitel.

11 §

Om egendomen har finansierats med lån, får regeringen sedan lånet

lösts besluta att det som återstår av inkomsten ska disponeras i den verksam-
het där den sålda egendomen har använts.

Har fast egendom eller aktier sålts, ska dock det som återstår av in-

komsten redovisas mot en inkomsttitel.

12 §

Om egendomen har finansierats på annat sätt än med medel från an-

slag eller med lån, får regeringen besluta att hela inkomsten ska disponeras i
den verksamhet där den sålda egendomen har använts.

9 kap. Uppföljning och prognoser

Uppföljning

1 §

Regeringen ska noggrant följa hur statens inkomster, utgifter och upp-

låning utvecklas i förhållande till beräknade och beslutade belopp.

Regeringen ska i budgetpropositionen och i den ekonomiska vårproposi-

tionen förklara väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och beräk-
nat utfall för det innevarande budgetåret.

background image

8

SFS 2011:203

Uppföljning och prognoser avseende överskottsmålet

2 §

Om riksdagen har beslutat om ett sådant överskottsmål som avses i

2 kap. 1 §, ska regeringen vid minst två tillfällen under året för riksdagen
redovisa hur målet uppnås.

�vriga prognoser

3 §

Regeringen ska i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropo-

sitionen redovisa prognoser över statens inkomster och utgifter, statens låne-
behov och utgifterna under utgiftstaket.

Prognoserna ska omfatta det innevarande budgetåret och de tre därpå föl-

jande åren och baseras på väl specificerade förutsättningar.

10 kap. Redovisningsskyldighet och revision

Allmänt om redovisningen

1 §

Regeringen är redovisningsskyldig inför riksdagen för de tillgångar

som regeringen förvaltar och förfogar över. Redovisningsskyldigheten om-
fattar även den verksamhet som bedrivs av staten samt statens skulder och
övriga ekonomiska åtaganden.

God redovisningssed och rättvisande bild

2 §

Bokföring och redovisning i staten ska fullgöras på ett sätt som stäm-

mer överens med god redovisningssed.

Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekono-

miska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens tillgångar.

Resultatredovisning

3 §

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna en redovisning av de re-

sultat som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de av riksdagen beslu-
tade målen. Om riksdagen enligt 5 kap. 12 § riksdagsordningen har beslutat
att hänföra statens utgifter till utgiftsområden ska redovisningen vara anpas-
sad till utgiftsområdena.

Redovisning av skatteutgifter

4 §

Regeringen ska varje år lämna en redovisning av skatteutgifter till riks-

dagen.

�&rsredovisningen för staten

5 §

�&rsredovisningen för staten ska lämnas till riksdagen senast den 15

april året efter budgetåret.

6 §

�&rsredovisningen för staten ska innehålla

background image

9

SFS 2011:203

1. en uppföljning av riksdagens beslut om den offentliga sektorns finan-

siella sparande (överskottsmålet), utgiftstaket och andra övergripande bud-
getpolitiska mål,

2. utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens låne-

behov,

3. en redovisning av hur regeringen har utnyttjat bemyndiganden som den

fått med stöd av 6 kap. 1 § första stycket och 6 kap. 3 §,

4. en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter,
5. en redovisning av utvecklingen av statsskulden,
6. upplysningar om förväntade förluster och väsentliga risker i statens ut-

låning och utställda garantier som beslutats enligt 6 kap. 3 §,

7. en samlad redovisning av vilka åtgärder regeringen vidtagit med anled-

ning av Riksrevisionens iakttagelser,

8. en resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en

kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbe-
talningar till och från EU, samt

9. ett uttalande av regeringen om huruvida
� räkenskaperna enligt 8 har upprättats enligt god redovisningssed och ger

en rättvisande bild, och

� det finns regler och system som syftar till att skapa en betryggande

intern styrning och kontroll av EU-medel.

Regeringen ska i anslutning till redovisningen enligt första stycket 2 för-

klara väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och utfallet.

7 §

Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen ska om-

fatta statens samtliga intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt be-
talningar som påverkar statens nettoupplåning.

Regeringen får dock besluta att en viss verksamhet eller en viss tillgång

eller skuld inte ska omfattas av resultaträkningen, balansräkningen och
finansieringsanalysen. Regeringen ska i årsredovisningen för staten lämna
upplysningar om skälen för detta.

8 §

I resultaträkningen och balansräkningen ska

1. samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna tillämpas från ett budgetår till ett annat,

2. värderingen av de olika posterna göras med rimlig försiktighet,
3. intäkter och kostnader som är hänförliga till budgetåret tas med oavsett

tidpunkten för betalningen,

4. de olika beståndsdelar som balansräkningen består av värderas var och

en för sig,

5. tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader inte kvittas mot

varandra, samt

6. den ingående balansen för ett budgetår stämma överens med den utgå-

ende balansen för det närmast föregående budgetåret.

Om det är förenligt med vad som föreskrivs i 2 §, får regeringen avvika

från första stycket. Regeringen ska lämna upplysningar om skälen för avvi-
kelsen och redovisa en bedömning av dess effekt på den ekonomiska ställ-
ningen och resultatet.

background image

10

SFS 2011:203

9 §

Resultaträkningen ska innehålla följande rubriker: Intäkter, Kostnader,

Resultat från andelar i hel- och delägda företag, Finansiella intäkter och
kostnader samt �&rets över- eller underskott.

Balansräkningen ska innehålla följande rubriker på tillgångssidan: An-

läggningstillgångar (Immateriella, Materiella och Finansiella anläggnings-
tillgångar), Utlåning, Varulager m.m., Fordringar, Periodavgränsnings-
poster, Kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. På skuldsidan ska den
innehålla följande rubriker: Nettoförmögenhet, Fonder, Avsättningar, Stats-
skulden, Skulder m.m. och Periodavgränsningsposter.

Finansieringsanalysen ska innehålla följande rubriker: Statens verksam-

het, Investeringar, Utlåning, Finansiella aktiviteter och Statens netto-
upplåning.

Under rubrikerna ska redovisningen delas in i poster.

10 §

För varje post i resultaträkningen och balansräkningen samt finansie-

ringsanalysen ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående
budgetåret anges.

Om regeringen har ändrat principerna för värdering, klassificering eller

indelning i poster eller avgränsningen av staten enligt 7 §, ska posterna för
närmast föregående budgetår räknas om eller ändras på det sätt som behövs
för att de ska kunna jämföras med budgetårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed,

får avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall ska
regeringen lämna upplysningar om skälen för detta.

Revision

11 §

I 13 kap. regeringsformen och i lagen (2002:1022) om revision av

statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om revision av statlig verksam-
het.

11 kap. Föreskrifter

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om genomförandet av statens bud-

get.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då lagen (1988:1387) om sta-

tens upplåning och skuldförvaltning och lagen (1996:1059) om statsbudge-
ten upphör att gälla.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 5 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om

budgeten för 2012. Bestämmelsen i 17 § andra stycket och 18 § lagen
(1996:1059) om statsbudgeten gäller fortfarande i fråga om redovisning mot
inkomsttitlar och anslag under 2011.

3. Outnyttjade medel på anslag som inte har varit uppförda på statens bud-

get efter 2010 får användas längst till utgången av 2012.

4. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § första stycket första meningen tillämpas när

det gäller redovisning av inkomster av avgifter första gången i fråga om bud-
geten för 2012. Bestämmelsen i 10 § andra stycket lagen om statsbudgeten
gäller fortfarande i fråga om redovisning av inkomster av avgifter under
2011.

background image

11

SFS 2011:203

5. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § tillämpas i fråga om utlåning från och med

den 1 januari 2012.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § tillämpas från och med den 1 januari 2012.
7. Bestämmelsen i 7 kap. 3 § tillämpas första gången i fråga om budgeten

för 2012.

8. Bestämmelserna i 10 kap. 6�10 §§ tillämpas första gången i fråga om

årsredovisningen för staten 2011. Bestämmelserna i 37 § andra stycket lagen
(1996:1059) om statsbudgeten ska gälla i fråga om årsredovisningen för sta-
ten 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011