SFS 2011:205 Lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

110205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny
lagstiftning för allmänna pensionsfonder;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2000:194) om införande

av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder ska upphöra att gälla den 1
april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

SFS 2011:205

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011