SFS 2011:209 Lag om ändring i riksdagsordningen

110209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att tilläggsbestämmelse 3.2.3 till riks-

dagsordningen

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3.2.3

Ytterligare bestämmelser om budgetprocessen finns i budgetlagen
(2011:203).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2011:209

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011