SFS 2011:210 Kapitalförsörjningsförordning

110210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kapitalförsörjningsförordning;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 7 kap. samt

8 kap. 3 och 8�12 §§ budgetlagen (2011:203).

2 §

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsver-

ken gäller dock endast 2 kap. 7 § första stycket, 5 kap. 1, 2 och 6 §§ samt 7
kap. 2 §.

3 §

Förordningen ska tillämpas om inte något annat följer av en annan för-

ordning eller av regeringens beslut i ett enskilt fall.

2 kap. Finansiering av investeringar och utlåning

1 §

Anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet ska

finansieras med lån i Riksgäldskontoret, om inte annat följer av 3�5 §§.

Regeringen beslutar särskilt om det högsta beloppet för en myndighets

lån.

2 §

En myndighets samlade lån enligt 1 § får inte väsentligt avvika från

motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 de-
cember.

Riksgäldskontoret ska fastställa lånevillkor som baseras på kontorets upp-

låningskostnader på kapitalmarknaden.

3 §

En anläggningstillgång som används i en myndighets verksamhet får

helt eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från icke-statliga
givare.

4 §

En anläggningstillgång får finansieras med sådana försäljnings-

inkomster som avses i 5 kap. 2 § första stycket.

5 §

En anläggningstillgång får anskaffas genom att en myndighet ingår ett

avtal om hyra eller hyrköp (leasing). Ett sådant avtal får dock endast ingås
om det, sett över tillgångens hela ekonomiska livslängd, leder till en lägre
kostnad för staten än anskaffning genom köp.

SFS 2011:210

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:210

Ett avtal om försäljning och återhyra eller återköp eller andra liknande av-

talsformer får endast träffas efter ett särskilt bemyndigande av regeringen.

6 §

En infrastrukturell anläggningstillgång ska finansieras med anslag eller

med sådana försäljningsinkomster som avses i 5 kap. 2 § första stycket.

7 §

En myndighet får inte utan regeringens medgivande förvärva aktier

eller andelar i ett företag, göra kapitaltillskott eller på annat sätt öka statens
röst- eller ägarandel i ett företag.

En åtgärd enligt första stycket ska finansieras med anslag.

8 §

En myndighet får inte utan regeringens medgivande besluta om utlå-

ning.

Utlåning enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier ska

finansieras med lån i Riksgäldskontoret. �vrig utlåning ska finansieras med
anslag.

3 kap. Rörelsekapital och deponerade medel

1 §

Rörelsekapital får finansieras med kredit på räntekonto eller med

annan kredit i Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret ska fastställa kreditvillkor som baseras på kontorets

upplåningskostnader på kapitalmarknaden.

2 §

Regeringen beslutar för varje budgetår om det högsta beloppet för en

myndighets krediter.

3 §

En myndighet som har tilldelats ett räntekonto i Riksgäldskontoret ska

använda detta för de likvida medel myndigheten disponerar i sin verksamhet.

Efter särskilt beslut av regeringen får även ett annat konto i Riksgälds-

kontoret användas.

4 §

Medel som deponerats hos en myndighet ska, om inte särskilda skäl

talar mot det, sättas in på myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
Räntan ska tillgodoräknas deponenten.

4 kap. Anslagsmedel och räntekonto

1 §

Anslagsmedel som ska föras till en myndighets räntekonto en viss

månad, ska vara insatta på kontot den 25 i den månaden.

�verföringar till eller från en myndighets räntekonto ska verkställas av

Riksgäldskontoret.

2 §

Har en myndighet under löpande budgetår tilldelats ytterligare medel

på ett anslag som ska föras till myndighetens räntekonto, ska Riksgälds-
kontoret föra över beloppet jämnt fördelat på de betalningstillfällen som
återstår under budgetåret, om inte regeringen har beslutat annat.

Om regeringen beslutat om en indragning av ett anslagsbelopp, som har

förts till myndighetens räntekonto, ska det belopp som återstår att föra över
till myndighetens räntekonto under budgetåret reduceras på det sätt som

background image

3

SFS 2011:210

anges i första stycket. Om indragningen överstiger de överföringar som åter-
står under budgetåret, ska återbetalning göras enligt 3 §.

3 §

En myndighet som har tilldelats anslagsbelopp som inte får disponeras

följande budgetår ska, om medlen förts till myndighetens räntekonto, återfö-
ra beloppet plus ränta från årsskiftet till dagen för återbetalning. Beloppet
ska föras över till statens centralkonto snarast efter det att beslut om indrag-
ning av anslagsbelopp finns registrerat i informationssystemet Hermes.

4 §

En myndighet som tar emot inkomster som den inte får disponera, ska

föra över medlen till statens centralkonto. Om inkomsterna är av mindre om-
fattning, får medlen i stället sättas in på myndighetens räntekonto i Riks-
gäldskontoret för att senast vid budgetårets utgång föras över till statens cen-
tralkonto.

5 §

En myndighet som disponerar anslag som inte ska föras över till ett

räntekonto får utnyttja statens centralkonto för betalningar som är hänförliga
till anslaget.

5 kap. Disposition av försäljningsinkomster

1 §

Har regeringen beslutat om försäljning av egendom som en myndighet

förvaltar, ska myndigheten redovisa inkomsten mot inkomsttitel, om inte re-
geringen bestämt annat.

I 2�5 §§ anges hur en myndighet får disponera inkomsten i de fall den

själv har beslutat om försäljningen.

2 §

Om egendomen har använts i en verksamhet som regeringen har med-

delat en investeringsplan för, får myndigheten disponera inkomsten för att fi-
nansiera investeringar som ingår i planen.

Bestämmelser om disposition av inkomster från försäljning av egendom

som inte använts i en sådan verksamhet som avses i första stycket finns i 3�
5 §§.

3 §

Om egendomen har finansierats med lån, ska låneskulden regleras. Ett

överskott får disponeras av myndigheten i den verksamhet där den sålda
egendomen har använts.

Om försäljningen avser fast egendom eller aktier, ska dock ett eventuellt

överskott redovisas mot inkomsttitel.

4 §

Om egendomen har finansierats med anslag, ska den del av inkomsten

som motsvarar tillgångens bokförda värde föras över till statens centralkonto
och redovisas mot inkomsttitel. Ett eventuellt överskott får disponeras av
myndigheten i den verksamhet där den sålda egendomen har använts.

Om försäljning har skett av invärderad egendom som använts i verksam-

heten, får myndigheten disponera hela inkomsten i den verksamhet där den
sålda egendomen har använts.

Om försäljningen avser fast egendom eller aktier, ska dock inkomsten

redovisas mot inkomsttitel.

background image

4

SFS 2011:210

5 §

Om egendomen har finansierats på annat sätt än med anslag eller lån,

får myndigheten disponera inkomsten i den verksamhet där den sålda egen-
domen har använts.

6 §

Bestämmelserna i 1�5 §§ gäller inte inkomster från försäljning av

frivilligt efterfrågade varor som staten tillhandahåller som ett led i en
avgiftsbelagd verksamhet. Bestämmelser om sådana inkomster finns i
avgiftsförordningen (1992:191).

6 kap. Disposition av andra icke-statliga medel

1 §

En myndighet får ta emot och disponera icke-statliga medel, om in-

komsten är av tillfällig natur eller mindre omfattning och den inte rubbar för-
troendet för myndighetens opartiskhet i dess myndighetsutövning eller an-
nars skadar dess anseende.

En myndighet får inte ingå avtal som innebär att myndigheten tar emot

medel som avses i första stycket, om avtalet medför ett ökat behov av medel
från statens budget eller att högre avgifter måste tas ut i avgiftsfinansierad
verksamhet.

Första och andra styckena gäller inte i de fall rätten för en myndighet att ta

emot och disponera icke-statliga medel regleras på annat sätt.

7 kap. Avkastningspliktigt kapital

1 §

En myndighet som disponerar ett avkastningspliktigt kapital ska, sedan

årsredovisningen färdigställts, betala in ett belopp som motsvarar statens av-
kastningskrav till statens centralkonto och redovisa beloppet mot inkomst-
titel.

Om avkastningskravet inte kan tillgodoses, ska motsvarande belopp redo-

visas inom linjen i myndighetens balansräkning. Ett eventuellt ackumulerat
belopp ska också redovisas.

I de belopp som avses i första och andra styckena ska ränta ingå, beräknad

enligt statens avkastningsränta, från och med det nya räkenskapsårets början
till dess betalning sker till statens centralkonto.

2 §

Regeringen beslutar om reglering av kapitalförluster som kan kräva

nedskrivning av ett avkastningspliktigt kapital. Sådana kapitalförluster ska
anmälas till regeringen så snart som möjligt, dock senast den 1 mars året ef-
ter det budgetår som nedskrivningen avser.

8 kap. Verkställighetsföreskrifter

1 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning. Föreskrifter för verkställigheten av 2
kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 4 kap. får dock meddelas först
efter samråd med Riksgäldskontoret.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då kapitalförsörjnings-

förordningen (1996:1188) ska upphöra att gälla.

background image

5

SFS 2011:210

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011