SFS 2011:212 Förordning om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

110212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:881) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1978:881) om betalnings-

säkring för skatter, tullar och avgifter ska ha följande lydelse.

3 §

1

Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast placeras enligt

3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:1203.

SFS 2011:212

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011