SFS 2011:213 Förordning om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

110213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till
offentliga karantäner för djur;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1980:402) om stöd till

offentliga karantäner för djur ska ha följande lydelse.

4 §

1

Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myn-

dighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som före-
skrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garan-
tier.

För lånegarantier gäller även 31 och 32 §§ förordningen (1978:250) om

statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:1011.

SFS 2011:213

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011