SFS 2011:214 Förordning om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

110214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:717) om statlig
garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller
kol;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1981:717) om statlig garanti

för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol ska ha följande lydelse.

4 §

1

Frågor om garantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet

som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om garantier finns i förord-
ningen (2011:211) om utlåning och garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:1016.

SFS 2011:214

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011