SFS 2011:215 Förordning om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

110215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:517) om
beredskapsersättning, beredskapslån och
beredskapsgaranti;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:517) om beredskaps-

ersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

�renden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

�renden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den

myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som
föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och
garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1996:30.

2 Senaste lydelse 2008:1005.

SFS 2011:215

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011