SFS 2011:216 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

110216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om avgiftsförordningen (1992:191)
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 26 § ska utgå,
dels att 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22 och 30 a §§ samt rubriken när-

mast före 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande

lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 4, 6 och

7 §§ budgetlagen (2011:203).

1 a §

2

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärs-

verken gäller endast 3 § och 5 § första stycket samt 15�25 §§.

4 §

3

En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift en-

ligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla:

1. tidskrifter och andra publikationer,
2. informations- och kursmaterial,
3. konferenser och kurser,
4. rådgivning och annan liknande service,
5. lokaler,
6. utrustning,
7. offentlig inköps- och resurssamordning,
8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,
9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed

tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (1986:223), samt

10. tjänsteexport.
Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verk-

samheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

1 Senaste lydelse 1996:1196.

2 Senaste lydelse 2004:935.

3 Senaste lydelse 1999:899. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2011:216

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:216

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m.

5 §

4

En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som av-

ses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.

Om regeringen inte i anslutning till bemyndigandet har föreskrivit något

annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader
(full kostnadstäckning).

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1�9 får myndigheten själv,

upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte re-
geringen har föreskrivit något annat.

10 §

5

Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

11 §

6

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker ska sö-

kanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggan-
de får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt.
Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om
detta i föreläggandet.

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansökningar, får

den myndighet som ansökan ges in till göra undantag från kravet att avgiften
ska betalas när ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten
även i andra fall göra sådant undantag.

17 §

7

Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för ut-

skrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjär-
dedels arbetstimme.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor

per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per

band.

4 Senaste lydelse 1993:431.

5 Senaste lydelse 2005:237.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

250

2

700

3

1 350

4

2 300

5

3 700

6

5 700

7

8 500

8

12 700

9

19 000

10

38 000

6 Senaste lydelse 1995:687. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 1995:687.

background image

3

SFS 2011:216

18 §

8

Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa be-

styrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut
med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av
avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

20 §

9

När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag

ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

22 §

10

I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar

och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska
lämnas ut.

25 a §

En myndighet som får disponera inkomster från en avgiftsbelagd

verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den av-

giftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndig-
heten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska dispone-
ras.

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte

täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten
lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

30 a §

11

För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande.

Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt tid. In-

drivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kro-
nor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid in-
drivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. �verklagande av be-
slut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 1995:687.

9 Senaste lydelse 2005:237.

Avgiftsklass

Avgift kronor

A

180

B

360

C

800

10 Senaste lydelse 2003:261. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11 Senaste lydelse 1993:1255.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011