SFS 2011:218 Förordning om ändring i förordningen (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering

110218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1122) om statlig
garanti för fartygsfinansiering;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1122) om statlig ga-

ranti för fartygsfinansiering ska ha följande lydelse.

4 §

1

Frågor om kreditgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den

myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om kredit-
garantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:1018.

SFS 2011:218

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011