SFS 2011:219 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

110219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 23 §§ förordningen (1996:1190) om

överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 2, 5 och

7 §§ budgetlagen (2011:203).

23 §

I kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) finns bestämmelser om

dispositionen av försäljningsinkomster.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:219

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011