SFS 2011:221 Förordning om ändring i donationsförordningen (1998:140)

110221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i donationsförordningen (1998:140);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § donationsförordningen (1998:140) ska ha

följande lydelse.

1 §

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen och innehåller

bestämmelser om mottagande och förvaltning av donationer samt om åta-
gande att förvalta en stiftelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:221

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011