SFS 2011:222 Förordning om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

110222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor
och överföringar av överskottsmateriel hos
Försvarsmakten;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:278) om gåvor och

överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten ska ha följande
lydelse.

2 §

I förordningen finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 6 § budget-

lagen (2011:203) om överlåtelse genom gåva av sådan lös egendom som till-
hör staten och som finns hos Försvarsmakten och inte längre behövs för
statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Förordningen innehåller även bestämmelser om överföring från Försvars-

makten till andra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen av
sådan lös egendom som tillhör staten och som inte längre behövs för
Försvarsmaktens egen verksamhet eller blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

Förordningen gäller inte för aktier eller andelar i företag, för tomträtt eller

för byggnad som är lös egendom. Förordningen gäller inte heller för krigs-
materiel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:222

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011