SFS 2011:220 Förordning om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

110220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1191) om
överlåtelse av statens lösa egendom;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1191) om över-

låtelse av statens lösa egendom

dels att 1, 4, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 §, av följande ly-

delse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 4, 6 och

7 §§ budgetlagen (2011:203).

4 §

Förordningen gäller inte försäljning av frivilligt efterfrågade varor som

staten tillhandahåller som ett led i en avgiftsbelagd verksamhet. Bestämmel-
ser om detta finns i avgiftsförordningen (1992:191).

Förordningen gäller inte heller försäljning som är förenad med rätt till

hyra och återköp eller liknande förfarande. Bestämmelser om detta finns i 2
kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom,

m.m. finns bestämmelser om upplåtelse av tomträtt samt överlåtelse av tomt-
rätt och sådan byggnad som är lös egendom.

5 §

1

Försäljning av aktier och andelar får endast ske efter särskilt med-

givande från regeringen.

Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på någon
annan organiserad marknadsplats, om en myndighet har tagit emot dem som
gåva eller förvärvat dem genom förordnande i testamente.

8 §

I kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) finns bestämmelser om

dispositionen av försäljningsinkomster.

9 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2007:577. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2011:220

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:220

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)