SFS 2011:223 Anslagsförordning

110223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Anslagsförordning;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 1, 4, 5

och 7�12 §§, 4 kap. samt 6 kap. 1 och 2 §§ budgetlagen (2011:000).

2 §

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

3 §

Förordningen ska tillämpas om inte något annat följer av lag eller för-

ordning eller regeringens beslut i enskilda fall.

4 §

I förordningen avses med ett anslag ett av riksdagen anvisat ramanslag

som regeringen tilldelat en myndighet med ett visst belopp för ett bestämt
ändamål. En indragning av ett anslagsbelopp innebär att beloppet förs bort
och inte längre får användas.

Med en anslagspost avses ett belopp som har förts upp under ett anslag

och som avser ett visst deländamål. En delpost är en underindelning av en
anslagspost.

Bestämmelserna i denna förordning om anslag gäller även för anslags-

poster och delposter.

5 §

I förordningen avses med en inkomsttitel en post i statens budget mot

vilken inkomster som myndigheten inte får disponera ska redovisas. En un-
dertitel är en underindelning av en inkomsttitel.

Bestämmelserna i denna förordning om inkomsttitlar gäller även för

undertitlar.

Villkor för anslag

6 §

Ett anslag får disponeras med det tilldelade beloppet, med tillägg av

disponibelt anslagssparande enligt 7 § andra stycket och anslagskredit enligt
8 § andra stycket, och med avdrag för indragningar och utnyttjad anslags-
kredit från föregående år.

7 §

Med ett anslagssparande avses vad en myndighet vid budgetårets slut

inte utnyttjat av ett anslag sedan indragningar räknats bort.

SFS 2011:223

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:223

Ett anslagssparande på ett anslag som huvudsakligen avser förvaltnings-

utgifter får disponeras med tre procent av det tilldelade beloppet. Sparande
på övriga anslag får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.

Ett anslagssparande får disponeras under två budgetår efter det att ansla-

get senast var uppfört på statens budget.

Anslagssparande som inte får disponeras förs bort som indragning.

8 §

Med anslagskredit avses en rätt för en myndighet att överskrida ett an-

slag.

En myndighet får disponera en anslagskredit på ett anslag som huvud-

sakligen avser förvaltningsutgifter med tre procent av det tilldelade beloppet.
För övriga anslag beslutar regeringen särskilt om anslagskreditens storlek.

9 §

Bedömer en myndighet att det finns risk för att det anslag som myndig-

heten får disponera enligt 6 § är otillräckligt, ska myndigheten snarast infor-
mera regeringen om detta och föreslå nödvändiga åtgärder.

Utnyttjande av anslagsmedel

10 §

En myndighet som tilldelats ett anslag har rätt att enligt gällande vill-

kor och bestämmelser använda statens medel för de ändamål som anslaget
avser och är skyldig att redovisa utgifter och inkomster mot anslaget enligt
12, 14 och 15 §§.

11 §

Utbetalning av bidrag från anslag ska göras i nära anslutning till att

bidraget ska användas av mottagaren.

Redovisning mot inkomsttitlar och anslag

12 §

Redovisning mot anslag ska ske på följande sätt.

1. Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då betalning

sker.

2. Förvaltningsutgifter ska redovisas det budgetår som kostnaderna hänför

sig till. Utgifter för varor och tjänster som en myndighet anskaffar för trans-
ferering ska likställas med förvaltningsutgifter.

3. �vriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till.
Utgifter för anskaffning av tillgångar ska redovisas mot anslag med ett be-

lopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

13 §

Redovisning mot inkomsttitlar ska ske på följande sätt.

1. Inkomster av skatter, socialavgifter och allmän pensionsavgift ska redo-

visas det budgetår då betalning sker.

2. Inkomster från avgifter och andra liknande ersättningar ska redovisas

det budgetår som inkomsterna hänför sig till.

3. Bidrag från Europeiska unionen, överskott från myndigheter, ut-

delningar och återbetalningar av lån ska redovisas det budgetår då betalning
sker.

4. �vriga inkomster ska redovisas det budgetår som inkomsterna hänför

sig till.

background image

3

SFS 2011:223

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om att inkomster enligt

första stycket 1 ska redovisas mot inkomsttitel även vid någon annan tid-
punkt.

14 §

Redovisning mot anslag och inkomsttitlar ska göras minst en gång i

månaden.

15 §

Inkomster som en myndighet får disponera och som till en obestämd

del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag.

Inkomster som förekommer på ett anslag ska redovisas mot anslaget på

samma grund som utgifterna enligt 12 §.

16 §

Inkomster som en myndighet får disponera och som helt eller till en

bestämd del ska täcka utgifterna i en verksamhet, ska inte redovisas mot in-
komsttitel eller anslag.

Beställningsbemyndiganden

17 §

För det ändamål och intill det belopp som regeringen beslutat för

budgetåret, får en myndighet beställa varor eller tjänster samt besluta om bi-
drag, ersättning, lån eller liknande, som medför utgifter under följande
budgetår.

En myndighet får dock utan bemyndigande ingå sådana åtaganden som

avses i första stycket om de totala utestående åtagandena vid årets slut högst
uppgår till tio procent av den anslagspost eller delpost som åtagandet avser.
Om det totala tilldelade beloppet överstiger 100 miljoner kronor, gäller dess-
utom att en myndighets totala åtaganden inte får överstiga det belopp som
man får genom att multiplicera 10 miljoner kronor med summan av de poster
som myndigheten disponerar av anslaget, dividerat med det totala tilldelade
beloppet.

En myndighet får vidare utan bemyndigande träffa avtal om anställning av

personal, hyra av utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel
och liknande som medför utgifter under längre tid än tilldelat anslag avser,
om detta är nödvändigt för att myndighetens löpande verksamhet ska fung-
era tillfredsställande.

18 §

Samtliga åtaganden enligt 17 § första stycket som medför utgifter un-

der följande budgetår ska redovisas mot bemyndiganderam.

Verkställighetsföreskrifter

19 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då anslags-

förordningen (1996:1189) ska upphöra att gälla.

2. För en myndighets ackumulerade semesterlöneskuld per den 31 decem-

ber 2008 gäller 16 § den upphävda förordningen i sin lydelse enligt SFS
1996:1189.

background image

4

SFS 2011:223

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)