SFS 2011:224 Förordning om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring

110224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:606) om myndigheters

bokföring ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 10 kap. 2 §

budgetlagen (2011:203).

I arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) finns bestäm-

melser om arkivering av räkenskapsinformation.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:224

Utkom från trycket

den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011