SFS 2011:225 Förordning om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

110225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:831) om
myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:831) om myndig-

heters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 7 § ska lyda ⬝Rekvisition och redovisning

mot inkomsttitel⬝.

8 §

1

Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från

det att rekvisitionen kommit in till myndigheten.

9 §

2

Skatteverket ska redovisa det rekvirerade beloppet mot inkomsttiteln

Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1040.

2 Senaste lydelse 2003:1040.

SFS 2011:225

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011