SFS 2011:226 Förordning om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

110226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1333) om
administration av den svenska avgiften till
Europeiska unionens budget;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2004:1333) om administra-

tion av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget ska ha följande
lydelse.

10 §

I anslagsförordningen (2011:223) finns bestämmelser om redovisning

mot anslag och inkomsttitlar.

I förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring finns bestämmel-

ser om bokföringsskyldighet för myndigheter som lyder omedelbart under
regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:226

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011