SFS 2011:227 Förordning om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

110227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga
myndigheters betalningar och medelsförvaltning;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2006:1097) om statliga

myndigheters betalningar och medelsförvaltning ska ha följande lydelse.

11 §

Medel som inte är insatta på ett valutakonto eller ett bankkonto i ett

annat land ska, om inte regeringen i ett enskilt fall beslutat något annat, vara
insatta på statens centralkonto eller, när det gäller medel som avses i 3 kap.
3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), på konto i Riksgälds-
kontoret.

Första stycket gäller inte för kontantkassor.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

SFS 2011:227

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011