SFS 2011:228 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

110228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 29 §§ förordningen (2007:1447) med

instruktion för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten har till uppgift att

1. efter regeringens beslut, utan att tjänsterna subventioneras, till-

handahålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga
myndigheter,

2. företräda det statliga betalningssystemet inklusive statens centralkonto,
3. ta upp och förvalta lån till staten enligt budgetlagen (2011:203), samt
4. ställa ut och förvalta statliga garantier enligt förordningen (2011:211)

om utlåning och garantier.

29 §

1

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i 14 § förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning, 51 § förordningen (2008:715) om finansiella åt-
gärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 17 §
förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. och 10 § för-
ordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:818.

SFS 2011:228

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011