SFS 2011:229 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

110229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 § och 9 kap. 3 § samt rubri-

ken närmast före 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska ha följande lydelse.

5 kap.

Aktier och andelar i hel- eller delägda företag

7 §

Vid värdering av aktier och andelar i hel- eller delägda företag ska

kapitalandelsmetoden tillämpas.

Med delägt företag avses ett företag som staten äger minst 20 procent av

aktierna eller andelarna i.

6 kap.

1 §

1

I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet på de anslag

myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar
mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något
annat beslut av regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp per an-
slag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikel-
ser ska analyseras.

Av anslagsredovisningen ska det även framgå i vilken utsträckning myn-

digheten med stöd av ett sådant bemyndigande som avses i 17 § första
stycket anslagsförordningen (2011:223) beställt varor eller tjänster eller be-
slutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under föl-
jande budgetår.

Av anslagsredovisningen ska det också framgå hur myndigheten har upp-

fyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett.

9 kap.

3 §

2

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag

till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till fi-

1 Senaste lydelse 2006:1310.

2 Senaste lydelse 2006:1310.

SFS 2011:229

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:229

nansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget
ska även innehålla de förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket
anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra
åtaganden som medför utgifter under följande budgetår.

Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första stycket

ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter.

Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om

verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)