SFS 2011:230 Förordning om ändring i anslagsförordningen (2011:223)

110230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anslagsförordningen (2011:223);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § anslagsförordningen (2011:223) ska ha

följande lydelse.

13 §

Redovisning mot inkomsttitlar ska ske på följande sätt.

1. Inkomster av skatter, socialavgifter och allmän pensionsavgift ska redo-

visas det budgetår då betalning sker.

2. Inkomster från avgifter och andra liknande ersättningar ska redovisas

det budgetår som intäkterna hänför sig till.

3. Bidrag från Europeiska unionen, överskott från myndigheter, ut-

delningar och återbetalningar av lån ska redovisas det budgetår då betalning
sker.

4. �vriga inkomster ska redovisas det budgetår som inkomsterna hänför

sig till.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om att inkomster enligt

första stycket 1 ska redovisas mot inkomsttitel även vid annan tidpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:230

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011