SFS 2011:231 Förordning om underlag för årsredovisning för staten

110231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om underlag för årsredovisning för staten;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om det underlag som reger-

ingen behöver vid upprättandet av årsredovisning för staten enligt 10 kap. 2
och 5�10 §§ budgetlagen (2011:203).

2 §

Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars

varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det
närmast föregående budgetåret.

3 §

Ekonomistyrningsverkets underlag ska avse

1. en uppföljning av utfallet av utgiftstaket för staten,
2. utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebe-

hov,

3. en redovisning av hur bemyndiganden som regeringen fått med stöd av

6 kap. 1 § första stycket budgetlagen (2011:203) har utnyttjats,

4. en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter,
5. en redovisning av utvecklingen av statsskulden, samt
6. en resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en

kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbe-
talningar till och från Europeiska unionen.

Uppgifterna enligt första stycket 5 ska lämnas efter samråd med Riks-

gäldskontoret.

4 §

Riksgäldskontorets underlag ska innehålla en redovisning av hur be-

myndiganden som regeringen fått med stöd av 6 kap. 3 § budgetlagen
(2011:203) har utnyttjats, samt upplysningar om förväntade förluster och
väsentliga risker i statens utlåning och garantier som utställts enligt 6 kap.
3 § budgetlagen. Uppgifterna ska lämnas efter samråd med Ekonomi-
styrningsverket.

5 §

Redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god

redovisningssed.

SFS 2011:231

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:231

Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekono-

miska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens tillgångar.

Utfallet på statens budget

6 §

Utöver utfallet på inkomsttitlar och anslag samt statens lånebehov

enligt 3 § första stycket 2 ska även utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlå-
ning och kassamässig korrigering redovisas.

7 §

Redovisningen av utgifterna under utgiftstaket samt för inkomsttitlar

och anslag ska innehålla en jämförelse med de beräknade inkomsterna och
de budgeterade utgifterna. Dessutom ska en jämförelse göras med utfallet
föregående år. Väsentliga skillnader i förhållande till budgeterade och beräk-
nade belopp samt i förhållande till utfallet för föregående år ska förklaras.

8 §

Redovisningen av budgetens utfall enligt 3 § första stycket 2 ska inne-

hålla en realekonomisk fördelning av utfallet på budgetens anslag.

9 §

Redovisningen av bemyndiganden enligt 3 § första stycket 3 ska inne-

hålla en redovisning av beslutade beställningsbemyndiganden och utfallet
för dessa.

10 §

Redovisningen av utlåning och garantier enligt 4 § ska innehålla upp-

gifter om

1. beslutade ramar,
2. utfärdade lån, garantier och utfästelser,
3. avsättningar för förväntade förluster,
4. tillgångar i garanti- och utlåningsverksamheten, samt
5. konstaterade förluster (infrianden).
Redovisningen ska även omfatta en analys av riskerna i statens samlade

utlåning och utfärdade garantier.

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

11 §

Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen ska

omfatta statens samtliga intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt
betalningar som påverkar statens nettoupplåning. Riksbankens grundfond
ska i detta sammanhang anses utgöra en tillgång hos staten.

Redovisningen enligt första stycket ska utgöra en konsolidering av årsre-

dovisningarna hos myndigheterna under riksdagen och regeringen. Underla-
get får kompletteras med ekonomiska händelser som inte har redovisats av
myndigheterna.

Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som redo-

visas av Riksbanken samt Första�Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden ska
dock inte konsolideras. Inte heller ska premiepensionssystemets tillgångar
och skulder i övrigt med dess avkastning ingå i konsolideringen.

background image

3

SFS 2011:231

12 §

Vid upprättandet av resultaträkningen, balansräkningen och

finansieringsanalysen ska

1. samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna i årsredovisningen tillämpas från ett budgetår till ett annat,

2. värderingen av de olika posterna göras med rimlig försiktighet,
3. intäkter och kostnader som är hänförliga till budgetåret tas med oavsett

tidpunkten för betalningen,

4. de olika beståndsdelar som balansräkningen består av värderas var för

sig,

5. tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader inte kvittas mot var-

andra, samt

6. den ingående balansen för ett budgetår överensstämma med den ut-

gående balansen för det närmast föregående budgetåret.

Om det finns skäl till det och det är förenligt med vad som föreskrivs i 5 §,

får avvikelse göras från första stycket. I så fall ska upplysningar lämnas om
skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på den ekonomiska
ställningen och resultatet redovisas.

13 §

Resultaträkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Intäkter

Skatteintäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag

Summa intäkter

Kostnader

Transfereringar m.m.

Transfereringar till hushåll
Transfereringar till företag
Transfereringar till kommuner
Transfereringar till utlandet
Nettoöverföring till ålderspensionssystemet
Avsättningar till/upplösning av fonder

Summa transfereringar m.m.
Statens egen verksamhet

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Vissa garanti- och kreditkostnader
�vriga driftkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

Summa statens egen verksamhet

Summa kostnader
Saldo före resultat från andelar och finansiella poster

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Finansiella intäkter och kostnader

Nettokostnad för statsskulden

background image

4

SFS 2011:231

�vriga finansiella intäkter
�vriga finansiella kostnader

Summa finansiella poster

�&rets över- eller underskott

14 §

Balansräkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Statliga väganläggningar
Statliga järnvägsanläggningar
Byggnader, mark och annan fast egendom
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Pågående nyanläggningar
Beredskapstillgångar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Utlåning
Varulager m.m.

Varulager och förråd
Pågående arbeten
Fastigheter
Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.
Fordringar

Kundfordringar
�vriga fordringar

Summa fordringar
Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
�vriga upplupna intäkter

Summa periodavgränsningsposter
Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar

background image

5

SFS 2011:231

Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Kapital och skulder

Nettoförmögenhet
Fonder
Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
�vriga avsättningar

Summa avsättningar
Statsskulden

Lån i Sverige
Lån utomlands

Summa statsskulden
Skulder m.m.

Leverantörsskulder
�vriga skulder
Depositioner
Förskott från uppdragsgivare och kunder

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
�vriga förutbetalda intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Summa kapital och skulder

Grantiförbindelser
�vriga ansvarsförbindelser

15 §

Finansieringsanalysen ska ställas upp med följande rubriker och pos-

ter:

Statens verksamhet

Skatter
Avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Summa justerade intäkter
Transfereringar
Statens egen verksamhet
Summa justerade kostnader
Justeringar till betalningar

Saldo statens verksamhet
Investeringar

Finansiella investeringar
Materiella investeringar
Immateriella investeringar
Summa investeringsutgifter
Försäljning av anläggningstillgångar

background image

6

SFS 2011:231

Summa investeringsverksamhet
Utlåning

Nyutlåning
Amorteringar

Summa utlåning
Finansiella aktiviteter

Finansiellt netto för statens upplåning
�vrigt finansiellt netto
Justeringar till betalningar

Summa finansiella aktiviteter
Totalt

Statens nettoupplåning

Förändring av statsskulden
Orealiserade valutakursförändringar

Totalt

16 §

För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och finansierings-

analysen ska beloppet för det närmast föregående budgetåret anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster änd-

rats, ska posterna för närmast föregående budgetår räknas om eller ändras på
det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med budgetårets poster på
ett meningsfullt sätt. Om det finns särskilda skäl, och det är förenligt med
god redovisningssed, får Ekonomistyrningsverket avstå från omräkning av
jämförelsetal. I så fall ska skälen för detta anges.

Benämningen på en post enligt 13�15 §§ (den lägsta nivån under respek-

tive rubrik i de angivna uppställningsformerna) får ändras och en post får de-
las upp på flera poster om det är motiverat med hänsyn till informationens
innehåll.

17 §

Vid värdering av tillgångar och skulder ska de principer som framgår

av 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
tillämpas.

18 §

Information om principerna för värdering av poster i balansräkningen

och resultaträkningen, liksom annan väsentlig information som behövs för
bedömningen av redovisningen, ska lämnas i tilläggsupplysningar.

19 §

I anslutning till finansieringsanalysen ska information om sambandet

mellan budgetens saldo och resultaträkningens över- eller underskott lämnas
särskilt.

20 §

Redovisningen av utvecklingen av statsskulden enligt 3 § första

stycket 5 ska avse den konsoliderade statsskulden enligt balansräkningen.
Den ska översiktligt beskriva utvecklingen av statsskulden och dess
sammansättning, statsskuldens kostnader under de senaste fem åren samt de
huvudsakliga skillnaderna mellan den konsoliderade och okonsoliderade
statsskulden.

background image

7

SFS 2011:231

Sammanställning av EU-räkenskaper

21 §

Sammanställningen av EU-räkenskaperna enligt 3 § första stycket 6

ska avse medel under gemensam förvaltning från och med den fleråriga bud-
getramen 2007�2013.

�vrig information

22 §

Utöver informationen enligt 3 § ska Ekonomistyrningsverket i anslut-

ning till att myndigheten lämnar sitt underlag till regeringen redovisa en
översiktlig sammanställning av tillgångar och skulder för verksamheter som
staten har ett väsentligt inflytande över. Sammanställningen ska utöver vad
som anges i 11 § omfatta

1. bolag (inklusive banker och finansinstitut) där statens ägarandel uppgår

till minst 20 procent,

2. AP-fonderna,
3. Riksbanken, och
4. Allmänna arvsfonden.

23 §

Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska även lämna an-

nan information som behövs för upprättandet av årsredovisningen för staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gång-

en i fråga om årsredovisningen för staten för 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011