SFS 2011:232 Förordning om ändring i förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering

110232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:250) om statligt
stöd till jordbrukets rationalisering;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (1978:250) om statligt stöd

till jordbrukets rationalisering

1 ska ha följande lydelse.

43 §

2

Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den

myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som
föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och
garantier.

Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1988:999.

2 Senaste lydelse 1997:1009.

SFS 2011:232

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011