SFS 2011:236 Förordning om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

110236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter
för den statliga kontrollen av läkemedel;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § förordningen (2010:1167) om av-

gifter för den statliga kontrollen av läkemedel ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

För tillverkning av medicinska gaser, traditionella växtbaserade läke-

medel, naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läke-
medel uppgår årsavgiften till 30 000 kr. För tillverkning av sådant läkemedel
som avses i 2 d § första stycket läkemedelslagen (1992:859) uppgår årsav-
giften till 30 000 kr per tillverkningstillstånd.

För tillverkning som endast kräver begränsad tillsynsinsats uppgår årsav-

giften till 14 000 kr.

Samma avgifter som anges i första och andra styckena gäller för veteri-

närmedicinska läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartmentet)

SFS 2011:236

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011