SFS 2011:237 Förordning om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

110237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i alkoholförordningen (2010:1636);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om alkoholförordningen (2010:1636)
dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:237

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011