SFS 2011:238 Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

110238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:664) om statligt
stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:664) om statligt

stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

dels att 4, 6�8, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande ly-

delse.

4 §

Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens långsiktiga kostnader

hålls så låga som möjligt.

6 §

1

Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden i samband

med den omstrukturering eller de andra åtgärder som stödet avser har reg-
lerats i ett avtal mellan parterna.

Avtalet sluts för statens del av Statens bostadskreditnämnd. Avtalet ska,

om ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, under-
ställas regeringen för godkännande. �renden som gäller direkt statligt ägan-
de i eller kapitaltillskott till kommunala bostadsföretag ska alltid under-
ställas regeringen för godkännande.

7 §

2

Statens bostadskreditnämnd beslutar om stöd och utfärdar kredit-

garantier enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor.

8 §

3

Ett bidrag enligt 3 § 3 får ges endast om Statens bostadskreditnämnd

1. vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi finner att kom-

munen inte kan bära kostnaden själv, och

2. finner att andra åtgärder inte är tillräckliga.

10 §

4

En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening enligt 3 § 2 får

ges endast om

1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det pantvärde

som har fastställts i bostadslåne- eller bidragsärendet, och

1 Senaste lydelse 2005:868.

2 Senaste lydelse 2005:868.

3 Senaste lydelse 2005:868.

4 Senaste lydelse 2005:868.

SFS 2011:238

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:238

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99 procent av det

pantvärde som anges i 1.

För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om statlig kredit-

garanti för lån för bostadsbyggande m.m. med undantag för 4 §.

För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen (1991:1924) om

statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse före utgången av år 1992, om
fastställande av pantvärde.

12 §

5

Statens bostadskreditnämnd ska bevaka att villkor för stöd följs och

ta till vara statens intressen när dessa inte följs.

14 §

För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som fö-

reskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och ga-
rantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:868.